Právne služby

Dobrý právnik je doslova na nezaplatenie. Nikdy neviete, kedy ho budete potrebovať. Naša spoločnosť sa zameriava na široké spektrum právnych služieb, ktoré môžu využiť nielen podnikatelia, ale aj fyzické osoby v rôznych životných situáciách ako sú rozvodové či dedičské konania, občianske spory či súdne pojednávania. S našimi právnymi zástupcami si môžete byť istí, že urobia všetko, čo bude v ich silách, aby vám boli vždy oporou a bojovali za vaše práva.

Poskytujeme nasledovné právne služby

 • právne služby v oblasti obchodného, občianskeho, správneho a pracovného práva
 • založenie spoločnosti
 • zakladenie dcérskych spoločností
 • virtuálne adresy pre spoločnosti
 • právne poradenstvo pri založení, zmenách a zániku obchodných spoločností
 • komplexné právne poradenstvo pri dispozícii so všetkými druhmi nehnuteľností
 • investičné zastupovanie
 • zastupovanie klientov v správnych konaniach všetkých stupňov
 • právne poradenstvo pri úprave nehnuteľností
 • fúzie a akvizície
 • vymáhanie pohľadávok
 • konkurzné právo
 • telekomunikácie, internet, médiá a duševné vlastníctvo
 • vymáhanie náhrad škôd
 • mimosúdne dohody
 • súdne spory, rozhodcovské a iné konania

Občianske právo

Náš najznámejší kódex ohraničí ústavou a európskymi listinami garantované práva a slobody, cez inštitúty na ochranu súkromno-právnych záujmov občanov aj spotrebiteľov. Hmotnoprávne aspekty občianskeho práva poskytujú dostatočnú ochranu v riešení vecno-právnych aj záväzkovo-právnych záujmov našich klientov, pri ktorých cieľoch advokát, ktorý sa vyzná v ustanoveniach Občianskeho zákonníka, vám poskytne poradenstvo prostredníctvom kvalitného zastupovania.

Rodinné právo

Špecifický Zákon o rodine určuje pravidlá spolužitia manželov, ale aj jednotlivých domácností, pričom vždy sleduje záujem maloletých detí. V tejto oblasti občianskeho práva pri paragrafoch zohráva významnú úlohu medziľudský faktor v rámci rodiny, keď pomocou advokáta môžete získať kvalitnú ochranu vašich rodičovských práv, či už v rozvodovom konaní, úpravy práv a povinností k maloletým, určenia otcovstva aj osvojenia.

Správne právo

Nechajte si poradiť advokátom v tejto najdynamickejšie rozvíjajúcej sa oblasti administratívnych konaní, ktorá ovplyvňuje váš každodenný život mnohými procesnými postupmi cez obrovské množstvo právnych predpisov, kde vám advokát privedie sledovaný výsledok ešte predtým, ako sa dostavíte pred správny súd.

Obchodné právo

Náš obchodný kódex určuje korporátne pravidlá jednotlivých obchodných spoločností aj družstiev, dáva právny rámec pri vzniku, každodennom fungovaní, aj v legálnom zániku podnikateľských subjektov, pri ktorých úkonoch je dôležité mať kvalitné poradenstvo a zastupovanie pred obchodnými súdmi advokátom. Významná časť Obchodného zákonníka sa venuje jednotlivým záväzkovo-právnym vzťahom, kde jednotlivým stranám advokát zabezpečí prijateľné záruky premietnuté do zmlúv.

Dane

Vyznajte sa v daňovom poriadku pomocou advokáta, ktorý vás môže zastupovať už počas daňovej kontroly, kde predkladáte rozhodujúce skutočnosti majúce vplyv na prípadné vyrubovacie konanie uskutočnené správcom dane. Rozhodnutie správcu dane nemusí byť záverečným úkonom štátu, pri zvážení dôkaznej situácie ste oprávnený obrátiť sa riadnym opravným prostriedkom na Finančné riaditeľstvo SR a daňovú vec dotiahnuť až pred senát správneho súdu, kde v tejto špecifickej oblasti práva určite potrebujete kvalifikované zastúpenie advokátom.